Būvuzraudzība

SIA “CROSSLINES” uzņēmumā strādā speciālisti, kuri var samazināt iespējamus riskus inženierkomunikāciju projektēšanas laikā, tas montāžu-celtniecību, kā arī pēc celtniecības pabeigšanas garantijas periodā un pēc garantijas periodā.

SIA “CROSSLINES” piedāvā šādus pakalpojumus:

             1. Pirms projekta stadija

  • Konsultācijas projekta uzdevuma sastādīšanai;
  • Konkursa nolikumu izstrāde projektēšanas kompānijas izvelēšanai;
  • Konsultācijas konkursam pēc projektēšanas kompānijas izvelēšanas;
  • Konkursa pasludināšanas organizēšana (slēgts vai atklāts);
  • Darbs ar pretendentiem konkursa materiālu sagatavošanas laikā;
  • Konkursa materiālu atklāšanas un saņemšanas organizēšana;
  • Iesniegto konkursa materiālu profesionāla novērtēšana, to salīdzināšana, atbilstības novērtēšana; rezultātu apkopošana un rekomendācijas piedāvājums par konkursa uzvarētāju;
  • Juridisko un tehnisko konsultāciju sniegšana par līguma sagatavošanu un noslēgšanu ar projektēšanas kompāniju.
           2. Projektēšana:

·        Līgumu izpildes kontrole;

·        Projekta kvalitātes un piedāvāto risinājumu ekonomiskuma novērtēšana, tas atbilstības noteikšana Pasūtītāja un esošu normatīvu aktu prasījumiem.

3. Celtniecības process:

·       Kontroltāmes sastādīšana un celtniecības projekta ekspertīze;

·        Konkursa nolikumu izstrāde galvenā būvuzņēmēja izvēlei un par konkursa organizēšanu;

·        Darbs ar pretendentiem konkursa materiālu sagatavošanas laikā (koordinātes sapulces, prasību paskaidrošana, atbildes uz pretendentu jautājumiem);

·        Profesionāla novērtēšana, salīdzināšana, iesniegto konkursa materiālu atbilstības novērtēšana, rezultātu apkopošana un rekomendācijas piedāvājums par konkursa uzvarētāju;

·        Tehniskas un juridiskas konsultācijas par līguma sagatavošanu un noslēgšanu ar būvuzņēmēju;

·        Pasūtītājam nepieciešamo dokumentu sagatavošana celtniecības darbu uzsākšanai;

·        Konsultācijas par būvuzņēmēja piedāvātiem banku un apdrošināšanas garantijām;

·        Iknedēļas sapulču ar būvuzņēmēju, autoruzraudzību un būvuzraudzību organizēšana, celtniecības procesa koordinācija un Pasūtītāja interešu pārstāvēšana;

4. Būvuzraudzība:

·        Nodrošināt visu būvuzraudzības funkciju izpildīšanu saskaņā ar LBN;

·        Celtniecības darbu un izmantoto materiālu regulāra kontrole;

·        Izpilddokumentācijas saņemšana, pārbaude, apkopojums, glabāšana un nodošana Pasūtītājam pēc objekta nodošanas;

·        Tehnisko konsultāciju sniegšana par celtniecības procesu, tehnoloģijām un projekta risinājumiem Pasūtītājam un būvuzņēmējam;

·        Būvuzraudzības funkciju izpilde celtniecības objekta nodošanas procesā;

5. Garantijas un pēc garantijas periods:

·       Organizēt objekta apskati, ja nepieciešams, defekta aktu sastādīšana;

·        Būvuzņēmēja darbības kontrole defektu novēršanas laikā garantijas periodā;

·        Organizēt garantēto kompensāciju saņemšanu no bankām un apdrošināšanas kompānijām, izmantojot saņemtas garantijas no būvuzņēmēja;

·        Organizēt defektu novēršanu garantijas laikā ar citu būvuzņēmēju palīdzību gadījumā, ja būvuzņēmējs nepilda līguma saistības un tiek izmantota banku garantija;

·        Ekspluatācijas izdevumu samazināšanas nolūkos, nodrošināt inženiertehniskas sistēmas funkcionēšanas un tas apkalpojošas kompānijas darbības pastāvīgu monitoringu, ar ikmēneša atskaites sniegšanu Pasūtītājam. Pakalpojuma vērtību skatīt sadaļā “Sadarbības noteikumi”.