Sadarbības noteikumi

Izpildītājs sniedz Pasūtītājam pakalpojumus sakarā ar inženiertīklu, tieši ventilācijas, kondicionēšanas, apkures sistēmu, ūdensapgādes un kanalizācijas apkalpošanu, turpmāk tekstā saukti „TĪKLI”, saskaņā ar būvniecības normu un noteikumu prasībām, objektos, kas pieder Pasūtītājam.

1.      Izpildītājs apņemas veikt Objektos šādas darbības:

1.1.   Reglamenta darbu izpilde, ievērojot termiņus, kas ir noteikti līgumā un tas pielikumos.

1.2.   Izpildīt Avārijas darbus, saskaņā ar Izpildītāja noteiktiem izcenojumiem uz dažiem kopējiem izdevumiem – cena par izbraukšanu uz Objektu darba/ārpusdarba laikā, cena par 1 darba stundu darba/ārpus darba laikā, kas neietilpst sevī materiālu un mehānismu cenas, kas ir atrunāti līguma pielikuma, kā arī saskaņā ar papildus tāmēm, kuros var tikt izmantotas citi izcenojumi uz citiem darbiem, kas nav norādīti Līguma pielikumā, atkarībā no nepieciešamiem tehniskiem risinājumiem. Šie darbi tiek izpildīti pamatojoties uz līguma noteikumiem, ņemot vērā to, ka tāmes uz šiem darbiem tiek saskaņoti ar Pasūtītāju, kas tiek noformēts ar atsevišķu vienošanās.

1.3.   Plāna darbu izpilde saskaņā ar papildus tāmēm, kuros var tikt izmantoti citi izcenojumi uz citiem darbiem, kas nav norādīti līguma pielikumos, atkarībā no nepieciešamiem tehniskiem risinājumiem. Šie darbi tiek izpildīti pamatojoties uz līguma noteikumiem, ņemot vērā to, ka tāmes uz šiem darbiem tiek saskaņoti ar Pasūtītāju, kas tiek noformēts ar atsevišķu vienošanās.

1.4.   Plāna apskates veikšana, ja tas ir noteikts ar atsevišķu pielikumu pie līguma.

2.      Par pakalpojumu sniegšanas terminoloģiju:

2.1.   „Avārijas darbi” – darbi, kas ir veicami sakarā ar avārijas gadījumiem, kas var tūlītēji nodarīt tiešus materiālus zaudējumus Pasūtītājam vai Objektā esošajām trešajām personām (bīstamie faktori). Citi gadījumi netiek uzskatīti par avārijas gadījumiem

2.2.   “Plāna apskates” – ir tie darbi, kas tiek veikti atsevišķi no Reglamenta darbiem saskaņā ar iekārtu ražotāja rekomendācijām un Pasūtītāja vēlmēm, ņemot vērā iekārtu darba intensitāti un ekspluatācijas apstākļus. Izpildītāju pienākumos ietilpst iekārtu stāvokļa tehniskā apskate un trūkumu konstatēšanas gadījumā defektu akta sastādīšana ( pielikuma nr. 3. forma), kas tiek iesniegts Pasūtītājam izskatīšanai.

2.3.   „Reglamenta darbi” – tie darbi, kas tiek izpildīti saskaņā ar ražotājrūpnīcas noteikumiem, ņemot vērā arī sezonalitāti. Tie ir noteikti un tiek izpildīti saskaņā ar līguma noteikumiem, kas ir norādīti līguma pielikumā.

2.4.   „Plāna darbi” – tie darbi, kurus ir nepieciešams veikt sakarā ar trūkumiem un bojājumiem, kas tika konstatēti avārijas lokalizācijas gadījumā, ko patstāvīgi konstatēja Pasūtītājs esošajā periodā, kas tika konstatēti Objekta ekspluatācijas laikā, Plāna apskates gaitā.

3.      Par dažiem noteikumiem un izcenojumiem:

3.1.   Izbraukums pēc avārijas izsaukuma, kā arī apkalpošanas un izbraukuma maksa darba laikā ir 13 Ls (izsaukums un transporta izdevumi), ja objekts atrodas Rīgas robežās+14 Ls cilvēks/stundā darba laikā. Ja objekts atrodas ārpus Rīgas robežās, tad par katru kilometru tiek pievienots 0,35 Ls/km. Avārijas izbraukuma cenā ietilpst defekta konstatēšana un bīstamo faktoru (piem., plūdi, elektriskais īssavienojums un tml.) novēršana. Pēc servisa grupas ierašanās klients paraksta izsaukuma aktu, kas ir pamatojums izsaukuma apmaksai.

3.2.   Izbraukums pēc avārijas izsaukuma, kā arī apkalpošanas izbraukums ārpus darba laikā (brīvdienās, kā arī no pl. 18:00 līdz pl. 09:00) maksā 13 Ls (izsaukums un transporta izdevumi)+18,90 Ls cilvēks/stundā, ja objekts atrodas Rīgas robežās. Ja objekts atrodas ārpus Rīgas robežās, tad par katru kilometru tiek pievienots 0,35 Ls/km. Avārijas izbraukuma cenā ietilpst defekta konstatēšana un bīstamo faktoru novēršana. Pēc servisa grupas ierašanās klients paraksta izsaukuma aktu, kas ir pamatojums izsaukuma apmaksai.

3.3.   Noslēdzot līgumu ar SIA „CROSSLINES”, klients apņemas apmaksāt abonēšanas maksu, kuras apmērs ir atkarīgs no objekta lieluma, statusa, plānota apjoma un darbu veida. Tas var būt Reglamenta servisa darbi (1-4 reizes sezonā, vienojoties ar Pasūtītāju) un Plāna apskates (kuru biežums un ilgums tiek noteikts pēc katrā objekta atsevišķi, pamatojoties uz mūsu rekomendācijām). Apmaksa tiek veikta tikai par konkrēti izpildītiem darbiem, bet cena par šiem darbiem tiek noteikta saskaņā ar apstiprinātiem izcenojumiem, kur darba izdevumu vērtība ir atkarīga no izmantota laika un objekta attāluma. Apkalpošanas Līguma noslēgšanas gadījumā uz kopējo vērtību vairāk par 10000 LVL/gadā, klientam ir tiesības izmantot noteikto bezmaksas avārijas izsaukumu skaitu viena kalendārā gada laikā, kā arī cenrāža vērtības par vienu darba stundu samazināšanas iespēju. Būvuzradzības pakalpojumu izmaksas ir 18 LVL stundā ar PVN.

3.4.   Pamatojoties uz klienta pieprasījumu, apkalpošanas darbi var būt paveikti ārpus darba laika (brīvdienās, kā arī no pl. 18:00 līdz pl. 09:00). Tādā gadījumā apkalpošanas darbu cena paaugstinās par 30%. Pēc apkalpošanas darbu veikšanas servisa grupa veic atbilstošus ierakstus apkalpošanas žurnālā, kā arī paraksta pie klienta aktu par paveiktiem apkalpošanas darbiem. Apkalpošanas darbu apmaksa notiek saskaņā ar apkalpošanas līguma noteikumiem.

3.5.   Cena Reglamenta darbiem, kuri nav iekļauti cenrādī, tiek noteikta vienojoties ar klientu atsevišķi.

3.6.   Plāna Remontdarbu cena ir noteikta 6,32 LVL stundā + PVN (santehniķis) vai 14,28 LVL/stundā (KMA speciālists), atkarībā no darbinieka specializācijas konkrēto darbu veikšanai. Pamatojoties uz klienta pieprasījumu, remontdarbi var būt paveikti ārpus darba laika (brīvdienās, kā arī no pl. 18:00 līdz pl. 09:00). Tādā gadījumā klients maksā pēc divkāršas likmes. Pēc remontdarbu pabeigšanas klients paraksta remontdarbu aktu, kas ir pamatojums remontdarbu apmaksai.

3.7.   Cena pielietotiem materiāliem un rezerves daļām tiek noteikta vienojoties ar klientu atsevišķi.

3.8.   Cena projektēšanas darbiem un konsultācijām tiek noteikta vienojoties ar klientu atsevišķi.

3.9.   Atlaides visiem pakalpojumiem ir noteiktas atsevišķi, atkarīgi no pakalpojumu daudzuma.

4.      Klientiem, ar kuriem ir noslēgts apkalpošanas līgums, tiek piedāvātas šādas priekšrocības:

4.1.   Apkalpošanas Līguma noslēgšanas gadījumā uz kopējo vērtību vairāk par 10000 LVL/gadā, klientam ir tiesības izmantot noteikto bezmaksas avārijas izsaukumu skaitu viena kalendārā gada laikā.

4.2.   Izbraukums uz avārijas izsaukumu tiek nodrošināts 3 stundu laikā no izsaukuma saņemšanas brīža ( Rīgas pilsētas robežās, kā arī Jūrmalā).

4.3.   Par objektu tiek izveidota datu bāze, kura ļauj saīsināt pakalpojumu sniegšanas laiku, kā arī paaugstināt darbu kvalitāti.

4.4.   Apmaksa tiek veikta tikai par konkrēti izpildītiem darbiem.

SIA „CROSSLINES” ir tiesības mainīt sadarbības un apmaksas noteikumus, rakstiski brīdinot par to klientu vienu mēnesi iepriekš.