Apkalpošanas darbu cenrādis
# Veicamie darbi Periodiskums Cena par vienību
LVL bez PVN
Ventilācijas agregātu apkalpošanas darbi
1 Vizuālais apskats un defektu konstatēšana 2 reiz/gadā 2-5
2 Filtru maiņa 4 reiz/gadā 40-320
3 Ventilātoru siksnu nostiepuma pārbaude 2 reiz/gadā 3-5
4 Korpusa tīrīšana 2 reiz/gadā 5-15
5 Rekuperatora tīrīšana 2 reiz/gadā 10-25
6 Siltumsekcijas tīrīšana 2 reiz/gadā 10-18
7 Aukstumsekcijas tīrīšana 2 reiz/gadā 13-20
8 Elektrodzinēju pārbaude 2 reiz/gadā 5-11
9 Elektrisko savienojumu pārbaude 2 reiz/gadā 0,5
10 Mitrināšanas sekcijas pārbaude un tīrīšana 2 reiz/gadā 20-38
11 Ventilatoru pārbaude un gultņu eļļošana 2 reiz/gadā 8-12
12 Kondensāta novadīšanas pārbaude un šifona tīrīšana 2 reiz/gadā 5-8
Aukstumagregātu (čilleru) apkalpošana
1 Vizuālais apskats un defektu konstatēšana 2 reiz/gadā 2-5
2 Kompresoru vibrācijas pārbaude 2 reiz/gadā 3-5
3 Filtra-sausinātāja maiņa 1 reiz/gadā 25-30
4 Aukstumaģenta stāvokļa pārbaude 4 reiz/gadā 3-5
5 Solenoidvārsta pārbaude 2 reiz/gadā 5
6 TRV pārbaude un regulēšana 2 reiz/gadā 5-8
7 Kondensācijas spiediena pārbaude un regulēšana 2 reiz/gadā 8
8 Kondensātora tīrīšana 2 reiz/gadā 10-20
9 Kompresora eļļas līmeņa pārbaude 1 reiz/gadā 5-15
10 Kartera sildītāja pārbaude 1 reiz/gadā 4-12
11 Eļļas filtra maiņa spiedienpusē 1 reiz/gadā 18-25
12 Eļļas filtra maiņa iesūkšanas pusē 1 reiz/gadā 18-25
13 Aukstumaģenta spiediena pārbaude 4 reiz/gadā 3-8
14 Aukstumaģenta papildināšana pēc nepieciešamības 10-25
15 Ventilātoru pārbaude un balansēšana 2 reiz/gadā 8-12
16 Elektrosavienojumu pārbaude un stiprināšana 2 reiz/gadā 0,5
Gaisa kondicionētāju apkalpošana
1 Vizuālais apskats un defektu konstatēšana 2 reiz/gadā 2-5
2 Kompresora vibrācijas pārbaude 2 reiz/gadā 3-5
3 Filtra-sausinātāja maiņa 1 reiz/gadā 15-20
4 Aukstumaģenta stāvokļa pārbaude 2 reiz/gadā 3
5 Solenoidvārsta pārbaude 2 reiz/gadā 5
6 TRV pārbaude un regulēšana 2 reiz/gadā 5-8
7 Kondensācijas spiediena pārbaude un regulēšana 2 reiz/gadā 8
8 Kondensātora tīrīšana 2 reiz/gadā 10-15
9 Kartera sildītāja pārbaude 1 reiz/gadā 3-5
10 Eļļas filtra maiņa 1 reiz/gadā 3-8
11 Aukstumaģenta spiediena pārbaude 2 reiz/gadā 2-5
12 Aukstumaģenta papildināšana pēc nepieciešamības 7-12
13 Iekšējā bloka filtra maiņa 2 reiz/gadā 3-5
14 Iekšējā bloka ventilatora pārbaude 2 reiz/gadā 1-3
15 Arējā bloka ventilatora pārbaude 2 reiz/gadā 4-7
16 Kondensāta sūkņa pārbaude un tīrīšana 2 reiz/gadā 5-10
17 Elektrosavienojumu pārbaude un stiprināšana 2 reiz/gadā 0,5
18 Kondensāta novadīšanas sistēmas skalošana 1 reiz/gadā 3-7
Cirkulācijas un spiediensūkņa apkalpošana
1 Vizuālais apskats un defektu konstatēšana 2 reiz/gadā 0,5-1
2 Dzinēja vibrācijas pārbaude 2 reiz/gadā 2-3
3 Elektrosavienojumu pārbaude un stiprināšana 2 reiz/gadā 0,5
4 Darba rata pārbaude un tīrīšana 2 reiz/gadā 7-12
5 Filtru tīrīšana 2 reiz/gadā 4-13
6 Eļļas līmeņa pārbaude 2 reiz/gadā 1,5
7 Eļļas maiņa 1 reiz/gadā 5-7
Apkures katlu apkalpošana
1 Vizuālais apskats un defektu konstatēšana 2 reiz/gadā 2-5
2 Degļa pārbaude un tīrīšana 2 reiz/gadā 15-45
3 Dūmgāzu novadīšanas pārbaude ar rasas spoguli 2 reiz/gadā 3
4 Apkures regulātora pārbaude 4 reiz/gadā 5-12
5 Velkmes kontroliera pārbaude 2 reiz/gadā 3,5
6 Jonizācijas devēja pārbaude 1 reiz/gadā 4
7 Turpgaitas-atpakaļgaitas temperatūras regulēšana 2 reiz/gadā 8-10
8 Darba spiediena pārbaude 4 reiz/gadā 3
9 Sistēmas atgaisošana 1 reiz/gadā 3-8
10 Katla dūmejas tīrīšana 1 reiz/gadā 10-18
11 Katla bloku tīrīšana 1 reiz/gadā 30-45
12 Katla skalošana ūdens pusē 1 reiz/gadā 15-35
13 Elektrosavienojumu pārbaude un stiprināšana 2 reiz/gadā 0,5
Siltummezglu, apkures un siltumapgādes sistēmu apkalpošana
  Dzīvojamās ēkas iekšējo siltumapgādes sistēmu kvalitatīvas tehniskās apkopes nodrošināšanai servisa firma veic:    
1 Apkures sistēmas ieregulēšanu, lai panāktu vienmērīgu temperatūru visās telpās - ne retāk kā reizi gadā (uzsākot apkures sezonu) vai pēc iedzīvotāju, neapdzīvojamo telpu nomnieku vai īpašnieku sūdzībām, ja centrālās apkures sistēma dažādas ēkas daļas apsilda nevienmērīgi. 2 reiz/gadā 15-35
2 Ik gadus pirms apkures sezonas sākuma - apkures sistēmas skalošanu un hidraulisko pārbaudi; 1 reiz/gadā 40-75
3 Veic ūdens sildītāja hermētiskuma pārbaudi; 1 reiz/gadā 8-12
4 Nepieciešamības gadījumā atgaisošanas krānu uzstādīšanu un apkures sistēmas atgaisošanu galvenokārt pēc šīs sistēmas piepildīšanas, uzsākot apkures sezonu; pēc nepieciešamības 9,5
5 Periodisku siltummaiņu ķīmisko (skalošana) vai mehānisko tīrīšanu; 1 reiz/gadā 35-80
6 Visu noslēgventiļu, regulējošo ierīču un duļķu filtru periodisku tīrīšanu atbilstoši instrukcijai; 2 reiz/gadā 3,5-7
7 Uzstādīto sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaudi un regulēšanu; 2 reiz/gadā 20-35
8 Elektronisko regulatoru pārbaudi un profilaktisko remontu; 2 reiz/gadā 15-25
9 Siltummezgla kontrolmēraparatūras (termometri, manometri) darbības uzraudzību, kā arī nodrošina tās pārbaužu organizēšanu; 1 reiz/gadā 8-11
10 Siltumskaitītāja darbības uzraudzību - sadarbībā ar siltumpiegādātāju; 1 reiz/mēnesī 3
11 Noslēgventiļu, regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšanu no aizsērējumiem; 2 reiz/gadā 3-5
12 Cauruļvadu un iekārtas stiprinājuma āķu un kronšteinu nostiprināšanu, kā arī izveido papildu stiprinājumu; pēc nepieciešamības 5-12
13 Iekārtu un cauruļvadu krāsošanu un siltumizolācijas uzlikšanu; pēc nepieciešamības 10-40
14 Avāriju likvidēšanu ūdens noplūdes gadījumā no sistēmām - noslēgventiļiem, regulēšanas iekārtām, sildķermeņiem, dvieļu žāvētājiem, vītņu savienojumiem un cauruļvadu plīsumiem (žņaugu uzlikšana, ventiļu noslēgšana, bojāto sildķermeņu atvienošana). Atjauno sistēmas darbību pēc avārijām; pēc nepieciešamības 45-100
15 Bojāto noslēgventiļu nomaiņu siltumapgādes sistēmā; pēc nepieciešamības 5,5-20
16 Atsevišķu cauruļvadu posmu nomaiņu; pēc nepieciešamības 15-35
17 Skaitītāju rādījumu regulārus nolasījumus, kā arī fiksē tos reģistrācijas žurnālā; 1 reiz/mēnesī 0,5
18 Ierakstus reģistrācijas žurnālā par paveiktajiem darbiem; pēc paveiktiem darbiem 0
19 Ēku īpašnieka (vai valdītāja) vai energopārvaldnieka reģistrācijas žurnālā fiksēto pretenziju novēršanu; pēc nepieciešamības 10-35
20 Normatīvo temperatūras režīmu uzturēšanu telpu apkurē un karstā ūdens padevē, ja ēkas energopārvaldnieks nav temperatūru ieregulējis citādi (fiksējot ar ierakstu reģistrācijas žurnālā); vienmēr 20-55
21 Uzraudzību pār racionālu enerģijas izlietošanu un taupību. vienmēr 40-60